Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskiego Przedszkola nr 24 w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

Załącznik nr 3

do zarządzenia dyrektora

Miejskiego Przedszkola nr 24

nr 0161/09/2010

z dnia 21 grudnia 2010r

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA

NR 24 w RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny Publicznego Miejskiego Przedszkola nr 24 w Rudzie Śląskiej, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania przedszkola, a w szczególności:

1) strukturę organizacyjną przedszkola,

2) zakres działania poszczególnych organów przedszkola.

§ 2

Przedszkole jest jednostką budżetową samorządu gminnego w Rudzie Śląskiej , której kierownikiem jest dyrektor przedszkola.

§ 3

Przedszkole działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, niniejszego Regulaminu oraz aktów prawnych wydawanych przez MEN oraz samorząd terytorialny.

§ 4

Przedszkole mieści się w budynku przy ul. Energetyków 9 w Rudzie Śląskiej.

§ 5

Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

 

ROZDZIAŁ 2. ZASADY KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM

§ 6

1. Kierownikiem przedszkola jest dyrektor.

2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Dyrektor kieruje przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.

§ 7

Nadzór nad przedszkolem jest sprawowany przez:

1) organ prowadzący – Urząd Miasta Ruda Śląska

2) organ nadzoru pedagogicznego – Kuratorium Oświaty w Katowicach

§ 8

W celu zapewnienia realizacji przez przedszkole zadań o szczególnym znaczeniu, dyrektor może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy, w skład którego mogą wchodzić pracownicy przedszkola i rodzice wychowanków.

 

ROZDZIAŁ 3. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 9

Struktura organizacyjna przedstawia się następująco:

1) Dyrektor

2) Rada Pedagogiczna

3) Pracownicy administracji

4) Pracownicy obsługi

§ 10

Strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowy zakres czynności pracowników określa regulamin wewnętrzny przedszkola oraz statut.

 

ROZDZIAŁ 4. ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

§ 11

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

 

1) praworządności,

2) służebności wobec społeczeństwa,

3) racjonalnego gospodarowania mieniem,

4) jednoosobowego kierownictwa,

5) kontroli wewnętrznej,

6) podziału zadań pomiędzy personelem, zgodnie z kompetencjami,

7) wzajemnego współdziałania.

§ 12

1. Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do przestrzegania którego są zobowiązani.

2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

§ 13

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi i majątkiem odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola.

2. Zakupy i remonty bieżące są realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 14

Przedszkole organizuje stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze – raz w miesiącu według harmonogramu uzgodnionego z Radą Rodziców.

ROZDZIAŁ 5. ZAKRESY DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

§ 15

Dyrektor przedszkola

1. Do zakresu działania i kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,

2) kierowanie bieżącymi sprawami przedszkola,

3) wydawanie zarządzeń w zakresie swoich kompetencji,

4) wydawanie indywidualnych poleceń dla pracowników przedszkola w zakresie ich zadań,

5) wydawanie indywidualnych, szczególnych poleceń dla pracowników Przedszkola,

dotyczących wykonywania zadań Przedszkola

6) wydawanie decyzji w obrębie swoich kompetencji, jako organ administracji publicznej,

7) upoważnianie pracowników do wykonywania zadań dotyczących Przedszkola

w imieniu Dyrektora

8) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy wobec pracowników przedszkola, w tym także ich zatrudnianie i zwalnianie,

9) przeprowadzania kontroli wewnętrznej w przedszkolu,

10) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,

11) wprowadzanie zmian do niniejszego regulaminu.

§ 16

Wicedyrektor

- wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności w przedszkolu,

- wykonuje zadania zlecone przez dyrektora przedszkola w zakresie kierowania i nadzorowania pracy opiekuńczo- wychowawczej, dydaktycznej i administracyjno- gospodarczej.

-. przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć przedszkolnych,

- prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

- organizowanie i koordynowanie bieżącego toku działalności pedagogicznej

§ 17

Nauczyciele

1) Nauczyciel odpowiada za zdrowie, bezpieczeństwo i opiekę powierzonych mu wychowanków oraz za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.

2) Wykonywanie innych zadań dotyczących Przedszkola, powierzonych przez Dyrektora

§ 18

Intendent

Do zakresu działania i kompetencji intendenta należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania żywienia w przedszkolu, a w szczególności:

1) zaopatrywanie w żywność i prowadzenie wymaganej dokumentacji,

2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem kuchni.

3) wykonywanie innych zadań dotyczących Przedszkola, powierzonych przez

Dyrektora, na podstawie upoważnienia

§ 19

Obsługa finansowo-księgowa przedszkola prowadzona jest przez gminę według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 20

Pracownicy obsługi

Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:

1) organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków do pracy w przedszkolu,

2) utrzymanie czystości w budynku przedszkola i otoczeniu.

 

ROZDZIAŁ 6. OBIEG DOKUMENTÓW

§ 21

1. Obieg dokumentów w przedszkolu określa instrukcja kancelaryjna opracowana na podstawie odrębnych przepisów.

2. W przedszkolu funkcjonuje jednolity rzeczowy wykaz akt określony zarządzeniem dyrektora przedszkola

§ 22

Obieg dokumentów finansowych określa zarządzenie dyrektora w sprawie określenia polityki rachunkowości przedszkola.

 

ROZDZIAŁ 7. ORGANIZACJA ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 23

1. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w przedszkolu odbywa się zgodnie z funkcjonującą procedurą skarg i wniosków. załącznik 12 do zarządzenia dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 24 nr 0161/09/2010.

2. Szczegółowy sposób ewidencjonowania oraz przyjmowania skarg i wniosków określa dyrektor w procedurze skarg i wniosków drodze zarządzenia.

3. Wszystkie skargi wpływające do przedszkola lub wnoszone ustnie w ramach przyjęć interesantów podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków.

4. Księga skarg i wniosków znajduje się w kancelarii przedszkola.

ROZDZIAŁ 8. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA W PRZEDSZKOLU

§ 24

1. Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru środków i realizacji zadań statutowych przez przedszkole.

2. Celem kontroli jest w szczególności:

1) zbieranie przez dyrektora bieżącej, obiektywnej informacji niezbędnej do doskonalenia działalności przedszkola,

2) badanie zgodności działania przedszkola z obowiązującymi przepisami prawa oraz ocena procesów gospodarczych,

3) ujawnianie niesprawnej organizacji pracy, niegospodarności, marnotrawstwa mienia,

4) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, osób za nie odpowiedzialnych oraz wskazywanie sposobów i środków umożliwiających ich usunięcie,

5) analizowanie stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych, przeprowadzanie rekontroli oraz wykorzystywanie materiałów pokontrolnych dla doskonalenia działalności pracownik kontrolowanych

§ 25

System kontroli w przedszkolu obejmuje:

1) kontrolę wewnętrzną

2) kontrolę zewnętrzną

§ 26

Kontrolę wewnętrzną sprawuje Dyrektor zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej.

 

§ 27

Kontrolę zewnętrzną w Przedszkolu sprawują:

1) wydziały i biura wykonujące zadania w zakresie nadzoru nad jednostkami

organizacyjnymi Miasta,

2) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

3) zespoły powoływane doraźnie w zakresie ustalonym przez Prezydenta.

4) Sanepid

5) Straż Pożarna

ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

Wszyscy pracownicy Przedszkola w ramach swoich kompetencji w zakresie przewidzianym w indywidualnym zakresie czynności ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość prowadzonej dokumentacji.

§ 29

Wszyscy pracownicy przedszkola ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie, na zasadach określonych przepisami prawa.

Załączniki:
Pobierz plik (20110607_Regulamin_organizacyjny.doc)20110607_Regulamin_organizacyjny.doc[ ]52 kB2018-05-04 21:02

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information